Voor 16:00 uur besteld dezelfde dag verzonden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities 

1. Makeupboost, gevestigd Cellebroerssteeg 2, 1012 KJ te Amsterdam, KvK nummer 59706279,
btw-nummer NL853612353 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Makeupboost.

2. De wederpartij van Makeupboost wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid consument.
Hieronder wordt verstaan; een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Partijen zijn verkoper en koper samen.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
vandiensten of goederen door of namens Makeupboost

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige
gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de consument een bewijs van de reservering en de
vooruitbetaling.

2. Betaalt consument niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft consument in gebreke, dan is Makeupboost 
gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft consument in gebreke, dan zal Makeupboost tot invordering overgaan. De kosten met betrekking
tot die invordering komen voor rekening van de consument. Deze incassokosten worden berekend aan de hand
van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen
van Makeupboost op de consument onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

1.Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod
niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding
of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde
btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1.De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de
(gehele) bestelling door de consument is ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten; volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt,
slechts kort houdbaar zijn, niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming en/of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

3. De consument kan een herroepingsformulier van Makeupboost Shop gebruiken. Makeupboost 
is gehouden dit terstond na de vraag van consument aan consument ter beschikking te stellen.

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte
en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk in de
originele verzendverpakking aan Makeupboost  retourneren conform de door Makeupboost 
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Makeupboost stelt consument hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, licht Makeupboost consument hierover vooraf schriftelijk in.

4 Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Makeupboost daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Makeupboost geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Makeupboost
naar consument.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit
van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en
kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden
ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te
herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor
dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking
kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel
onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

1. Is aan consument een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding
te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen
uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

1. Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor consument zijn.

2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Makeupboost deze bij hem aflevert of
doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.

3. Indien consument afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Makeupboost gerechtigd de zaak voor rekening en risico van consument op te slaan.

4. Indien de zaken worden bezorgd, is Makeupboost gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

5. Indien Makeupboost gegevens van consument nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan Makeupboost ter beschikking heeft gesteld.

6. Een door Makeupboost opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
Bij overschrijding van de termijn moet consument Makeupboost schriftelijk in gebreke stellen.

7. Makeupboost is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Makeupboost is bij levering in
delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

1. Kan Makeupboost niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen
door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door consument geleden schade.

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Makeupboost ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld
ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring,
overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde
overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Makeupboost.

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
Makeupboost afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens Makeupboost voldoen, tenzij zulks aan Makeupboost  te verwijten is.

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Makeupboost niet aan zijn
verplichtingen jegens consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
Makeupboost niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft consument het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke
werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.De bij Makeupboost aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Makeupboost
totdat consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Makeupboost zich beroepen
op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Makeupboost 
het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake
van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Makeupboost worden tegengeworpen.

3. Makeupboost is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.

4. Makeupboost verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan consument geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek
ter inzage te geven.

5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft Makeupboost het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat consument volledig
en conform afspraak heeft betaald.

6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van consument zijn de verplichtingen van koper
onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een
overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico volgens de desbetreffende polis.

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Makeupboost voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Makeupboost of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

1.Consument is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Makeupboost 
De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Makeupboost in
staat is hierop adequaat te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is Makeupboost gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

Artikel 16: Garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Makeupboost garandeert
dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is
voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren
na ontvangst van het verkochte door consument.

2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen Makeupboost en consument een zodanige risicoverdeling tot
stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van
Makeupboost komen en dat Makeupboost zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan
beroepen opartikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij consument bekend was of bekend
had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.

3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
of wanneer – zonder toestemming – consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben
aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

4. Indien de door Makeupboost verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde
zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Makeupboost is gevestigd is exclusief bevoegd
om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

error: Content is protected !!
Added wishlist
Have no product in the cart!
0