Voor 16:00 uur besteld dezelfde dag verzonden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities 

 1. Makeupboost E-Boutique, gevestigd Keizersgracht 127, 1015 CJ te Amsterdam, KvK nummer 59706279, btw-nummer
  NL853612353 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Makeupboost E-Boutique.
 2. De wederpartij van Makeupboost E-Boutique wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid consument. Hieronder
  wordt verstaan; een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
  afstand aangaat met de ondernemer
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten
  of goederen door of namens Makeupboost E-Boutique.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen
  een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de consument een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt consument niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft consument in gebreke, dan is Makeupboost E-Boutique
  gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft consument in gebreke, dan zal Makeupboost E-Boutique tot invordering overgaan. De kosten met betrekking
  tot die invordering komen voor rekening van de consument. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van
  het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van
  Makeupboost E-Boutique op de consument onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert consument zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht
  de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet
  binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven consument bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
  schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk
  overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en
  eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave
  van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling
  door de consument is ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten; volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort
  houdbaar zijn, niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming en/of hygiëne
  en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 3. De consument kan een herroepingsformulier van Makeupboost E-Boutique gebruiken. Makeupboost E-Boutique is
  gehouden dit terstond na de vraag van consument aan consument ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
  slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst
  te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met
  alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verzendverpakking aan Makeupboost
  E-Boutique retourneren,conform de door Makeupboost E-Boutique verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht
  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling
  overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van
  de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Makeupboost E-Boutique stelt consument hiervan zo spoedig mogelijk op
  de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht
  Makeupboost E-Boutique consument hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Makeupboost E-Boutique daarbij aan in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Makeupboost E-Boutique geen meerkosten in rekening
  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Makeupboost E-Boutique
  naar consument.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn
  te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
  met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het
  normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen
  na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw
  te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan
  verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen
  behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan consument een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn
  verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn
  overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor consument zijn.
 2. Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Makeupboost E-Boutique deze bij hem aflevert of
  doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden
  gesteld.
 3. Indien consument afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn
  voor de levering, is Makeupboost E-Boutique gerechtigd de zaak voor rekening en risico van consument op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is Makeupboost E-Boutique gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien Makeupboost E-Boutique gegevens van consument nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst,
  vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan Makeupboost E-Boutique ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door Makeupboost E-Boutique opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
  Bij overschrijding van de termijn moet consument Makeupboost E-Boutique schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Makeupboost E-Boutique is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
  overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Makeupboost E-Boutique is bij levering in
  delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan Makeupboost E-Boutique niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen
  door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door consument geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Makeupboost E-Boutique ten tijde
  van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van
  de overeenkomst redelijkerwijs niet door consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of
  oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,
  bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en
  andere storingen in het bedrijf van Makeupboost E-Boutique.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Makeupboost E-Boutique
  afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Makeupboost
  E-Boutique voldoen, tenzij zulks aan Makeupboost E-Boutique te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Makeupboost E-Boutique niet aan zijn
  verplichtingen jegens consument kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Makeupboost
  E-Boutique niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen
  heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft consument het recht de overeenkomst met
  onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke
  instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in
  artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij Makeupboost E-Boutique aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
  Makeupboost E-Boutique totdat consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Makeupboost
  E-Boutique zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Makeupboost E-Boutique
  het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake
  van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Makeupboost E-Boutique worden tegengeworpen.
 3. Makeupboost E-Boutique is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
  enige andere wijze te bezwaren.
 4. Makeupboost E-Boutique verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan consument geleverde zaken te verzekeren
  en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek
  ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan,
  heeft Makeupboost E-Boutique het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat consument volledig en
  conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van consument zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk
  opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is
  steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt
  uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Makeupboost E-Boutique voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
  roekeloosheid van Makeupboost E-Boutique of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Consument is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Makeupboost E-Boutique. De
  klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Makeupboost E-Boutique in staat
  is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Makeupboost E-Boutique gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Makeupboost E-Boutique garandeert dat
  het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het
  gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst
  van het verkochte door consument.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen Makeupboost E-Boutique en consument een zodanige risicoverdeling tot
  stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van Makeupboost
  E-Boutique komen en dat Makeupboost E-Boutique zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op
  artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij consument bekend was of bekend had kunnen zijn
  door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of
  wanneer – zonder toestemming – consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te
  brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door Makeupboost E-Boutique verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak
  is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Makeupboost E-Boutiqueis gevestigd is exclusief bevoegd om kennis
  te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
  onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
error: Content is protected !!
Added wishlist
Have no product in the cart!
0