Voor 16:00 uur besteld dezelfde dag verzonden

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Makeupboost respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder
de rechtenvan bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden
voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen
wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing
is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1 . Website (hierna ook “De website”): www.makeupboost.com 
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Makeupboost
, gevestigd te Cellebroerssteeg 2, 1012 KJAmsterdam, kvk-nummer: 59706279


Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden,
alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer
in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet
meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming
dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of
een gedeelte van de website
 

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale
of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen
van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk
is.
De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens
die u op internet raadpleegt.
 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere
actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd 
alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Makeupboost . Onder persoonsgegevens worden verstaan:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator
of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder
voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  
 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via
info@makeupboost.com 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor
de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen
verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment
van het vragen van de gegevens.
 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,
stuurt u een mail naar het volgende adres: 
info@makeupboost.com

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden
van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk
in bovengenoemde situaties. 
 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals
deze bij wet is bepaald. 
 

Artikel 11 – Cookies 
1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf
van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden
herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van
cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw  toestemming is geldig voor
een periode van dertien maanden. 
 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.  

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van
informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de
communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 
 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties.
Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen
organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het
mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden
doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 
 

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

– Facebook (tracking cookie) 

– Google Adwords (tracking cookie) 

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op
uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 

5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype,
nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten
worden ontleend.
 

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
info@makeupboost.com

error: Content is protected !!
Added wishlist
Have no product in the cart!
0